Gallwch gyllidebu’n well gyda 12 o gynghorion Nadolig

Mae Cyngor ar Bopeth Swansea Neath Port Talbot  wedi rhyddhau rhestr Nadolig o 12 o gynghorion er mwyn helpu pobl i atal cyllideb y cartref rhag gwegian.

Gallai dwsin awgrym yr elusen helpu i osgoi’r baich enfawr y gall yr ŵyl ei roi ar sefyllfa ariannol teuluoedd - ac mae’n rhoi cymorth i ddechrau blwyddyn newydd heb gur pen annymunol y dyledion.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae cynghorwyr Cyngor ar Bopeth Swansea Neath Port Talbot  wedi helpu 1,300 o bobl gyda 4,300 phroblemau dyled, ac roedd 380 o’r rheiny angen cyngor rhwng misoedd Ionawr a Mawrth – y misoedd prysuraf yn draddodiadol.

Mae’r cynghorion ymarferol yn cynnwys cynllunio’n gynnar, osgoi gorddrafft heb ei awdurdodi, a darllen y print mân wrth ddefnyddio credyd.

Yn ôl Jackie Preston, Prif Swyddog Cyngor ar Bopeth Swansea Neath Port Talbot:   “Gall y baich ariannol fod yn enfawr i bobl dros y Nadolig. Yn rhy aml o lawer, mae hyn yn parhau i’r flwyddyn newydd gyda phroses hir o geisio dal i fyny’n ariannol.

“Ond mae yna gamau syml ac ymarferol y gall pobl eu cymryd er mwyn gwarchod eu hunain rhag cur pen annymunol dyledion yr ŵyl, gan gynnwys cynllunio’n gynnar.

“Os yw pobl yn cael trafferthion ariannol go iawn, gallan nhw siarad ag un o’n cynghorwyr wyneb yn wyneb, ar-lein, neu dros y ffôn.”

12 cyngor Nadolig Cyngor ar Bopeth Swansea Neath Port Talbot:

 • Cynlluniwch yn gynnar: Dylech gynllunio faint rydych chi am ei wario ar bob unigolyn a chadw at hynny. Mae angen rheoli disgwyliadau pobl ynglŷn â faint gallwch chi - neu Siôn Corn - ei roi.

 

 • Peidiwch ag anghofio biliau bob dydd: Efallai ei bod yn Nadolig, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn talu eich biliau blaenoriaeth, fel y rhent a’r dreth gyngor. Gall y canlyniadau o beidio â thalu fod yn ddifrifol.

 

 • Meddyliwch ddwywaith cyn cael gorddrafft: Peidiwch â mynd i orddrafft heb sgwrsio â’ch banc yn y lle cyntaf neu gall fod yn gostus.

 

 • Cadwch bethau’n syml: Talwch am eich nwyddau gydag arian parod neu gerdyn debyd os gallwch chi. Peidiwch â chael eich perswadio i gymryd credyd.

 

 • Chwiliwch am y fargen orau: Chwiliwch am y pris gorau a phrynu dim ond yr hyn rydych chi am ei gael, nid yr hyn y mae pobl eraill yn dweud rydych chi ei angen. Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw warant estynedig - yn aml iawn mae’r gost o drwsio’r eitem yn llai.

 

 • Cofiwch osgoi fenthycwyr heb eu hawdurdodi: Gall benthycwyr arian didrwydded ymddangos yn gyfeillgar ar y cychwyn, ond dyw benthyca ganddyn nhw byth yn syniad da - hyd yn oed os ydych chi’n teimlo mai dyna’r unig ddewis.

 

 • … a masnachwyr heb eu hawdurdodi: Beth bynnag fo’r fargen, peidiwch â phrynu o fasnachwyr heb eu hawdurdodi – gall fod yn ddrutach yn y pen draw.

 

 • Darllenwch y print mân: Gwiriwch drefniadau credyd am ychwanegiadau cudd a cheisiwch weithio allan y cyfanswm i’w ad-dalu. Mae bargeinion di-log yn siŵr o’ch brathu os ydych chi’n colli taliad.

 

 • Gwnewch eich gwiriadau credyd eich hun: Os ydych chi’n bwriadu defnyddio cerdyn credyd, chwiliwch am y fargen orau – mae rhai’n codi llog uchel, ond efallai bod ganddyn nhw gyfnodau hir di-log.

 

 • Byddwch yn drefnus: Os ydych chi wedi benthyg, bydd angen ad-dalu mewn dim o dro. Cofiwch eich bod yn ad-dalu’r isafswm o leiaf neu byddwch yn gorfod talu costau. Nodwch ddyddiad y taliadau yn eich dyddiadur neu trefnwch i dalu drwy ddebyd uniongyrchol.

 

 • Dechreuwch gynllunio ar gyfer Dolig nesaf: Gall swnio’n wallgof, ond yn fuan ar ôl y Nadolig yw’r adeg gorau i ddysgu beth aeth yn dda eleni, beth aeth ddim cystal, a dechrau cynilo.

 

 • Gofynnwch am gymorth os ydych chi’n poeni: gallwn roi cyngor cadarn, diduedd rhad ac am ddim i chi ar ddyledion a hynny ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *